Your browser does not support JavaScript!

 

系所主管

雷文玫 副教授
 

 
公共衛生研究所所長
公共衛生暨醫學人文學科科主任

公共衛生研究所歷屆所長
藍忠孚 1985-1991
周碧瑟 1991-1994
陳宜民 1994-1997
藍忠孚 1997-2000
陳宜民 2000-2006
黃嵩立 2006-2008
周穎政 2008-2015
林逸芬 2015-2019
雷文玫 2019 - 迄今
公共衛生暨醫學人文學科歷屆主任
藍忠孚 1978-1991
周碧瑟 1991-1993
郭旭崧 1993-1994
毛義方 1994-1998
陳震寰 1998-2003
周穎政 2003-2006
黃嵩立 2006-2008
周穎政 2008-2015
林逸芬 2015-2019
雷文玫 2019 - 迄今